Văn bản quản lý nội bộ

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Hành chính

Các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực Hành chính, văn thư lưu trữ:

1. Quyết định số 339/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 11/5/2023 v/v ban hành Quy định về công tác Văn thư, Lưu trữ của Trường ĐH CNTT&TT. Tải về

2. Quyết định số 338/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 11/5/2023 v/v ban hành Quy định về thu thập tài liệu, lập hồ sơ lưu trữ của Trường ĐH CNTT&TT.  Tải về

3. Quyết định số 172/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 1/3/2017v/v ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của Trường ĐH CNTT&TT. Tải về

4. Quyết định số 173/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 1/3/2017v/v ban hành Quy định về chế độ thông tin, báo cáo của Trường ĐH CNTT&TT. Tải về

5. Quyết định số 173/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 16/3/2018v/v ban hành Quy trình sử dụng email trong xử lý văn bản và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, hoạt động tác nghiệp của Trường ĐHCNTT&TT. Tải về

6. Quyết định số 426/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 28/5/2018v/v ban hành Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô của Trường ĐHCNTT&TT. Tải về

7. Công văn số 346/ĐHCNTT&TT ngày 30/09/2019 v/v triển khai thực hiện Quy trình thẩm định văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHCNTT&TT. Tải về

8. Quyết định số 224/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 31/3/2021về việc ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Trường Đại học CNTT&TT. Tải về

9. Nghị quyết số 07/NQ-HĐT ngày 20/5/2022 v/v điều chỉnh và công bố nội dung Tầm nhìn, sứ mạng của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Tải về

10. Nghị quyết số 08/NQ-HĐT ngày 20/5/2022 v/v ban hành và công bố nội dung Giá trị cốt lõi/Giá trị văn hóa, Triết lý giáo dục của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Tải về

11. Nghị quyết số 09/NQ-HĐT ngày 20/5/2022 v/v ban hành Chiến lược phát triển của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tải về

2021

Chia sẻ: