Văn bản quản lý nội bộ

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Đào tạo

 1. Quy định về công tác thực tập cơ sở, chuyên ngành, tốt nghiệp tải về
 2. Quyết định ban hành Quy định đào tạo liên thông cao đẳng, đại học tại trường ĐH CNTT&TT tải về
 3. Quyết định ban hành quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tải về
 4. Hướng dẫn thực hiện đổi giờ áp dụng từ năm học 2020- 2021 tải về
 5. Quyết định ban hành quy định đề cương học phần tải về
 6. Quy định đào tạo hình thức VLVH trình độ đại học tải về
 7. Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo ĐHCQ tải về
 8. Quyết định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản và sử dụng giáo trình tài liệu tải về
 9. Quyết định không tổ chức các học phần thực hành tải về
 10. Quyết định cập nhật trọng số các học phần áp dụng từ học kỳ 1 năm 2018 2019 tải về
 11. QĐ số 1175/QĐ_ĐHCNTT&TT V/v ban hành Quy định công tác thực tập tốt nghiệp đối với đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tải về
 12. QĐ số 223/QĐ_ĐHCNTT&TT V/v ban hành Quy định kiến tập đối với đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tải về
 13. QĐ số 472/QĐ_ĐHCNTT&TT V/v ban hành Quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học tải về
 14. QĐ số 1010/QĐ_ĐHCNTT&TT V/v ban hành Quy định về đào tạo trực tuyến E-Learning kết hợp với đào tạo truyền thống tại Trường ĐH CNTT&TT tải về
 15. QĐ số 1117/QĐ-ĐHCNTT&TT V/v ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học áp dụng cơ chế đặc thù tại Trường ĐH CNTT&TT tải về
 16. Quyết định về việc ban hanh quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo truyền thông trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 tải về
 17. Quyết định số 520/QĐ-ĐHCNTT&TT về việc Sửa đổi bổ sung điều 14 QĐ 472 về việc ban hành định đào tạo CLC tải về
 18. Quyết định số 521/QĐ-ĐHCNTT&TT về việc Ban hành Quy định công nhận kết quả học tập trong đào tạo liên thông, văn bằng 2 tại Đại học CNTT&TT tải về
 19. Quyết định số 365/QĐ-ĐHCNTT&TT Xây dựng, rà soát và điều chỉnh CTĐT tại Đại học CNTT&TT tải về
 20. Quyết định số 364/QĐ-ĐHCNTT&TT về việc Ban hành quy trình quản lý điểm tại Đại học CNTT&TT tải về
 21. Quy định số 395/QĐ ĐHCNTT&TT tạm thời về việc đánh giá kết quả học tập bằng hình thức trực tuyến tại trường ĐH CNTT&TT tải về
 22. Quy định số 580/QĐ-ĐHCNTT&TT về đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tải về
 23. QĐ số 568/QĐ-ĐHCNTT&TT v/v điều chinh và ban hành CTĐT trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHCNTT&TT tải về
 24. QĐ số 1052/QĐ-ĐHCNTT&TT v/v ban hành Quy định phát triển vốn tài liệu/học liệu của Thư viên trường Đại học CNTT&TT tải về

 

2021

Chia sẻ: