Văn bản quản lý nội bộ

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

1. Quy định Thi đua, khen thưởng của Trường ĐHCNTT&TT – tải về 

2. Quyết định v/v ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức Trường ĐH CNTT&TT – tải về 

3. Quy định về cách tính đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng của trường Đại học CNTT&TT – tải về

4. Quy chế, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm, và chế độ phụ cấp chức lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ quản lý, lãnh đạo của Trường ĐHCNTT&TT – tải về

5. Quyết định v/v ban hành Quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý CBVC và người lao động của Trường ĐH CNTT&TT – tải về

6. Quy định về chế độ thỉnh giảng tại trường Đại học CNTT&TT – tải về 

7. Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học CNTT&TT thuộc ĐHTN – tải về

8. Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng, Thường trực Hội đồng và Tổ thư ký Hội đồng thi đua – Khen thưởng của Trường ĐH CNTT&TT – tải về

9. Nghị quyết số 15/NQ-HĐT v/v ban hành Quy chế tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học CNTT&TT – Đại học Thái Nguyên – tải về

10. Quy định số 738/QĐ-ĐHCNTT&TT về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên – tải về

11. Nội quy lao động của Trường ĐHCNTT&TT kèm theo quyết định số 128/QĐ-ĐHCNTT&TT – tải về

12. Quyết định số 224/QĐ-ĐHCNTT&TT ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Trường ĐHCNTT&TT- tải về 

13. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển phần mềm tải về

14. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Truyền thông, tuyển sinh và hỗ trợ sinh viên tải về

15. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học, ngoại ngữ và đào tạo theo nhu cầu tải về

2021

Chia sẻ: