Văn bản quản lý nội bộ

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Thanh tra

Các văn bản quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực Thanh tra:

1. Quyết định số 131/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 01/3/2022 Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động Thanh tra tại trường ĐH CNTT&TT. Tải về
2. Quyết định số 732/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 28/10/2021 Về việc ban hành Quy định thực hiện chấm công lao động bằng máy quét vân tay của trường ĐH CNTT&TT. Tải về
3. Quyết định số 655/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 21/10/2020 Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại trường ĐH CNTT&TT. Tải về
4. Quy định số 312/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 29/4/2021  Về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Trường ĐH CNTT&TT. Tải về

2021

Chia sẻ: