Văn bản quản lý nội bộ

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Pháp chế

  1. Quyết định số 203/QĐ- ĐHCNTT&TT ngày 30/3/2022 về việc ban hành Quy định về công tác Pháp chế trường ĐH CNTT&TT: Tải về
  2. Quyết định 475/QĐ- ĐHCNTT&TT 6/26/2015 về việc ban hành Quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ tại trường ĐH CNTT&TT: Tải về
  3. Quyết định 476/QĐ- ĐHCNTT&TT 6/26/2015 về việc ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quản lý nội bộ tại trường ĐH CNTT&TT: Tải về
  4. Quyết định 477/QĐ- ĐHCNTT&TT 6/26/2015 về việc ban hành Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ tại trường ĐH CNTT&TT: Tải về
  5. Công văn 346/QĐ-ĐHCNTT&TT 30/9/2019 về việc triển khai thực hiện Quy trình thẩm định văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học CNTT&TT: Tải về

2021

Chia sẻ: