Văn bản, biểu mẫu

Các quy trình tác nghiệp: Lĩnh vực Kế hoạch tài chính

Quy trình tác nghiệp kế toán hoạt động nghiên cứu khoa học tải về Quy trình thanh toán tiền lương tải về Quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực Kế hoạch tài chính của trường ĐHCNTT&TT (16 quy trình) tải về Hướng dẫn thanh toán...

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Kế hoạch tài chính

Số 778/QĐ-ĐHCNTT&TT tải về Số 960/QĐ-ĐHCNTT&TT tải về Số 488/QĐ-ĐHCNTT&TT tải về Số 95/QĐ-ĐHCNTT&TT Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 kèm theo quyết định số 135/QĐ-ĐHCNTT&TT – tải về Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 kèm theo quyết định số 118/QĐ-ĐHCNTT&TT-...

Các văn bản pháp quy: Lĩnh vực Quản lý CSVC

Thông tư số 123 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tải về Thông tư số 89 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tải về Thông tư số 139 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tải về Thông tư số 39 của Bộ trưởng Bộ Tài...